Všeobecná pravidla

1. Program OK Plus Corporate

 • 1.1 OK Plus Corporate je marketingový frequent buyer program provozovaný společností České aerolinie a.s., jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných Českými aeroliniemi a.s., a možnost poskytování výhod firemním zákazníkům, kteří pravidelně využívají letecké přepravy Českých aerolinií a.s. Firemní zákazníci, kteří chtějí využívat výhody vyplývající z členství v OK Plus Corporate, musí být do programu zaregistrováni prostřednictvím firmy.
 • 1.2 Firmou se v tomto programu rozumí právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku nebo obdobném registru, tj. sdružení fyzických a právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky státní správy a územní samosprávy, zájmová sdružení právnických osob, dále fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona či jiného právního předpisu, politické strany a hnutí zaregistrovaná dle příslušného zákona (dále jen „Firma“).
 • 1.3 Firmy, které se zaregistrují do programu OK Plus Corporate prostřednictvím registračního formuláře, uzavírají se společností České aerolinie a.s., se sídlem K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 45795908, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1662 smlouvu, která se řídí těmito Všeobecnými pravidly programu OK Plus Corporate (dále jen „Pravidla“).

2. Členství v Ok Plus Corporate

 • 2.1 Členství v OK Plus Corporate je bezplatné.
 • 2.2 Členem se může stát pouze Firma podnikající v zemi, ve které je program nabízen (viz seznam zemí) a které bylo přiděleno IČ (identifikační číslo) nebo jiné registrační číslo v případě, že nebyla již dříve z programu vyloučena.
 • 2.3 Členství v programu OK Plus Corporate je možné jen tehdy, pokud Firma v průběhu registrace určí kontaktní osobu (dále jen „Kontaktní osoba“), která jménem Firmy jedná se společností České aerolinie a.s. při užívání výhod v tomto programu.
 • 2.4 Cestovní kanceláře, cestovní agentury, sdružení, zprostředkovatelé, prodejci letenek, České aerolinie a.s., právnické osoby ve stejném koncernu jako České aerolinie a.s. a dceřiné společnosti Českých aerolinií a.s., jsou vyloučeny z členství v programu OK Plus Corporate.
 • 2.5 Členství Firmy v programu OK Plus Corporate vzniká registrací. Firma musí vyplnit registrační formulář a musí souhlasit s Pravidly a s poskytnutím firemních údajů za účelem získání výhod vyplývajících z členství v programu OK Plus Corporate.
 • 2.6 České aerolinie a.s. po ukončení registračního procesu potvrdí členství elektronickou poštou.
 • 2.7 Registrované Firmě je přiděleno firemní číslo a zřízen účet pro sbírání bodů (dále jen „Firemní účet“, jehož správa je možná pouze prostřednictvím Internetu. Každé Firmě může být přiděleno pouze jedno Firemní číslo.
 • 2.8 Členství v programu OK Plus Corporate vzniká k datu potvrzení členství elektronickou formou.
 • 2.9 Od jedné Firmy lze akceptovat pouze jednu registraci. Při obdržení více registrací bude přihlíženo pouze k prvnímu doručenému registračnímu formuláři.
 • 2.10 Členství v programu OK Plus Corporate je automaticky ukončeno v případě, že:
     a) na účtu Firmy není zaznamenán žádný prolet v průběhu 24 měsíců; a/nebo
     b) jestliže Firma přesune své sídlo mimo zemi, ve které je program nabízen (viz seznam zemí); a/nebo
     c) je zrušeno její registrační číslo nebo identifikační číslo; a/nebo
     d) v důsledku likvidace či z jakéhokoliv důvodu Firma ukončí své podnikání.
 • 2.11 Firma má možnost kdykoliv v průběhu členství požádat České aerolinie a.s. o ukončení tohoto členství, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na adresu Českých aerolinií a.s. podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Firmy.
 • 2.12 České aerolinie a.s. si vyhrazují právo s okamžitou účinností vyloučit Firmu z programu a/nebo zrušit Firmě nasbírané body, nebo zrušit poskytnuté výhody vyplývající ze členství v programu OK Plus Corporate včetně zrušení již vystavených bonusových letenek v případě, že:
     a) byla porušena Pravidla; a/nebo
     b) byly porušeny „Podrobné přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží v letecké dopravě“, které vydávají České aerolinie a.s.; a/nebo
     c) byly na Firemní účet načítány míle a registrovány lety, které nebyly zakoupeny Firmou nebo byly zakoupeny pro osobu, která není v pracovněprávním či obdobném vztahu k Firmě; a/nebo
     d) v případě závažných nesprávně uvedených informací, podvodu, zneužití programu OK Plus Corporate včetně nedodržení postupu programu Ok Plus Corporate; a/nebo
     e) v případě nedodržení pokynů zaměstnanců Českých aerolinií a.s., a to Firmu zastupující osobou a/nebo zaměstnanci Firmy; a/nebo
     f) firma neposkytne souhlas s účinnými podmínkami OK Plus Corporate.
 • 2.13 Ke dni ukončení členství nebo vyloučení z programu České aerolinie a.s. zruší bez náhrady bodové zůstatky z Firemního účtu. Firma již nemůže získávat ani využívat body a Firmě zanikají vůči Českým aeroliniím a.s. veškeré nároky, vyplývající z členství v programu OK Plus Corporate.

3. Body v OK Plus Corporate

 • 3.1 Body jsou základní jednotkou využívanou v programu OK Plus Corporate a vyjadřují míru loajality registrované Firmy.
 • 3.2 Jednotlivé lety Českých aerolinií a.s. jsou oceněny příslušným počtem bodů, které Firma získává na Firemní účet v závislosti na využívání těchto letů.
 • 3.3 Platnost bodů po dobu členství v programu OK Plus Corporate je omezena na 24 měsíců ode dne okamžiku, kdy na připsání bodů vzniká nárok. Nárok na připsání bodů vzniká zaplacením letenky v případě, že Firma splní další povinnosti uvedené v těchto pravidlech.
 • 3.4 Body je možné získat za lety, které Firma zakoupila v zemi registrace do programu OK Plus Corporate, na pravidelné linky OK operované Českými aeroliniemi a.s., pokud Firma zaplatí cenu za letenku dle tarifu a pokud v podmínkách tohoto tarifu není započtení vyloučeno. Započítat body je možné pouze po proletu, za lety zakoupené na letenky s kódem dopravce 064, které byly vystaveny do třídy J, C, D, I, Y, M, B, H, K, T, A, L, X, Q, U, V, N, S, W, O, G, P, R. Příslušné bodové ohodnocení je k dispozici na Internetových stránkách www.okpluscorporate.com
 • 3.5 Body jsou připsány na Firemní účet automaticky do 7 dnů po proletu a pouze v případě, kdy Firma při nákupu letenky nebo letenek uvede firemní číslo, jež obdrží dle bodu 2.7 těchto pravidel, případně pokud zaregistruje zakoupený let prostřednictvím svého účtu na internetu.
 • 3.6 Body za uskutečněné lety lze načíst v případě, že byly uskutečněny během členství v programu OK Plus Corporate.
 • 3.7 Jeden let lze načíst pouze na jeden účet OK Plus Corporate, a to vždy na účet Firmy, která daný let zakoupila.
 • 3.8 Za lety uskutečněné nepravidelnou přepravou (chartery) se body nenačítají.
 • 3.9 Letům za získanou bonusovou letenku, letenkám AD, ID a letenkám, které mají v endorsační rubrice uvedeno NO FFP, NO MILEAGE ACCRUAL, NO CREDIT, nepřísluší bodové ohodnocení. Bodové ohodnocení rovněž nepřísluší letenkám vystaveným do knihovací třídy E, Z. České aerolinie a.s. si vyhrazují právo na částečné nebo úplné vyloučení některých zvýhodněných tarifů z bodového ohodnocení během členství v programu.
 • 3.10 Body za jednotlivé lety lze načíst výhradně jednou. V případě možnosti započítat jeden let do více marketingových programů lze jeden let započítat výhradně do jednoho programu, pokud není stanoveno jinak.
 • 3.11 V případě fúze Firem nebo převzetí jedné Firmy jinou Firmou mohou být body převedeny na účet zvolené Firmy registrované do programu OK Plus Corporate, pouze se souhlasem Českých aerolinií a.s. Žádost musí být zaslána na adresu okpluscorporate@csa.cz
 • 3.12 České aerolinie a.s. si vyhrazují právo kdykoliv odečíst z účtu Firmy registrované do programu OK Plus Corporate body za lety, které tato Firma nezaplatila, neuskutečnila, nespadají do bodového ohodnocení, a/nebo kterým přísluší jiná bodová hodnota, než byla započtena.
 • 3.13 V případě sporných případů si České aerolinie a.s. vyhrazují právo vyžádat k ověření proletu letenku (v případě využití elektronické letenky e-ticket itinerář) a palubní vstupenku. Veškeré dokumenty a korespondenci je nutné doručit Českým aeroliniím a.s. elektronicky v čitelné podobě v českém nebo anglickém jazyce na adresu okpluscorporate@csa.cz, pokud není stanoveno jinak. Reklamace letů je možná nejpozději do 12 měsíců od data letu.

4. Odměny v OK Plus corporate

 • 4.1 Odměny v programu OK Plus Corporate tvoří bonusové letenky na linky OK operované Českými aeroliniemi a.s., případně jiné odměny, které mohou České aerolinie a.s. nabídnout za získané body.
 • 4.2 Firma může odměny získávat pouze za body, které má na svém Firemním účtu vedeném v programu OK Plus Corporate. Chybějící body není možné doplatit penězi ani mílemi z účtu člena programu OK Plus. Počet bodů potřebných na získání odměny je stanoven v bodových tabulkách (odkaz na tabulku). České aerolinie a.s. si v průběhu členství vyhrazují právo změnit počet potřebných bodů na získání jednotlivých odměn.
 • 4.3 Odměny může využít Firma pro osoby, které Firma určí prostřednictvím své Kontaktní osoby.
 • 4.4 Bonusová letenka má platnost 12 měsíců ode dne vystavení. České aerolinie a.s. si vyhrazují právo omezit počet cestujících s bonusovou letenkou na určitých linkách. Na některé linky se bonusové letenky nevystavují vůbec. Bližší informace je možné získat v kancelářích Českých aerolinií a.s.
 • 4.5 V rámci jedné cesty na bonusovou letenku je povolen jeden tzv. open-jaw, tj. letiště příletu v cílové destinaci při výchozí cestě nemusí být shodné s letištěm odletu při zpáteční cestě v rámci stejné zóny (např. tam Praha–Frankfurt a zpět Brusel–Praha). Na bonusovou letenku je povolen jeden tzv. stopover tj. možnost přerušení cesty, maximálně však na jeden den. Vystavení jednosměrné bonusové letenky není povoleno.
 • 4.6 Odměny (bonusové letenky) plně podléhají všem používaným taxám a dalším poplatkům i daním. Veškeré taxy a poplatky související s udělením nebo čerpáním odměn hradí Firma. Případné zdanění obdržených odměn provádí jejich nabyvatel.
 • 4.7 Dodatečná změna data/čísla letu na již vystavené bonusové letence je možná. Před začátkem cesty je možné vyžádat i změnu směrování, avšak pouze v rámci stejné zóny. Vystavené a neproletěné bonusové letenky je možné vrátit v době jejich platnosti před začátkem cesty a získat tak zpět body na Firemní účet, ze kterého byly použity. V případě vrácení bonusové letenky je z Firemního účtu odečteno 1 000 bodů.
 • 4.8 Po plánovaném datu letu není možné bonusovou letenku měnit ani refundovat. V takovém případě je možné vyžádat vrácení pouze nevyužitých letištních poplatků. Body, ostatní poplatky a servisní poplatek jsou již nevratné.
 • 4.9 V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se cestování na bonusovou letenku může být cestující požádán, aby prokázal svou totožnost.
 • 4.10 Užití odměny osobou, která na ni z hlediska Pravidel OK Plus Corporate nemá nárok, bude mít za následek odebrání odměny. Jestliže neoprávněná osoba již započala cestu na bonusovou letenku, veškerá započatá a následná přeprava bude provedena na náklady této osoby.
 • 4.11 Body nelze vyměnit za hotovost, nejsou převoditelné a nemohou být prodány nebo vyměněny, ani převedeny do zůstatku OK Plus Corporate jiné Firmy.

5. Závěrečná ustanovení OK Plus Corporate

 • 5.1 Registrací do programu OK Plus Corporate se Firma zavazuje řídit se platnými Pravidly programu včetně dodatečně zveřejněných změn. České aerolinie a.s. si vyhrazují právo kdykoliv změnit Pravidla, včetně systému získávání a využívání bodů i bez předchozího oznámení.
 • 5.2 O změnách Pravidel programu je Firma informována prostřednictvím internetu na stránkách programu OK Plus Corporate. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění, pokud není stanoveno jinak. České aerolinie a.s. vyvinou veškeré přiměřené úsilí za účelem informovat Firmy o změnách nebo o ukončení Programu OK Plus Corporate a nenesou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené uvedenými změnami.
 • 5.3 Firma, která poruší Pravidla, bude odpovídat za škody nebo ztráty, které Českým aeroliniím a.s. tímto jednáním vzniknou.
 • 5.4 V případě ztráty nebo vyzrazení hesla je Firma povinna ihned informovat České aerolinie a.s. České aerolinie a.s. nenesou odpovědnost za případné škody vzniklé zneužitím hesla.
 • 5.5 Každé porušení Pravidel programu OK Plus Corporate může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných bodů, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí – včetně již vystavené bonusové letenky nebo jiné odměny.
 • 5.6 Poskytnuté firemní údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí projekty, popř. služby v rámci Českých aerolinií a.s. Údaje budou využívány společností České aerolinie a.s. a mohou být poskytnuty třetím osobám pouze pro potřeby zajištění výhod vyplývajících z členství v Programu. Firemní údaje je možné nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.
 • 5.7 Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti České aerolinie a.s. naleznete zde. (odkaz)
 • 5.8 Program OK Plus Corporate se řídí právními předpisy České republiky. České aerolinie a.s. mají právo ukončit smlouvu s Firmou, a/nebo zrušit body dle bodu 2.12 těchto Pravidel.
 • 5.9 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti 18. dubna 2018 a nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi Firmou a společností České aerolinie a.s.